Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rybářský řád

(bližší podmínky výkonu rybářského práva dle § 13, odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

 
Platné na revíru Horní Málek - 06 941 002 - od 1. srpna 2012
 
Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
 
I. Lov ryb
 
1) Při lovu na položenou, plavanou a muškařením smí být použit maximálně jeden návazec s jedním jednoháčkem. Při lovu přívlačí smí být použita nástraha s jedním jednoháčkem, dvojháčkem, nebo trojháčkem. Při lovu na přívlač, se smí použít jen háčky bez protihrotu.
 
2) Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci, nebo orgánům Policie České republiky.
 
3) Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe také rybářský řád s mapou revíru, vyprošťovač háčků, metr, podběrák s minimální délkou ramen 65 cm, nebo kruhový podběrák s průměrem minimálkě 55 cm a podložku pod ulovenou rybu. Podložkou se rozumí i kus igelitu, nebo plachty položené na měkkém podkladu jako tráva.
 
4) Lov ryb je povolen pouze z vyznačených a očíslovaných míst. Místa jsou vyznačena v terénu, nebo na mapě.

5) Při lovu na rybičku smí být použity pouze nástražní rybičky uloveny ve stejném revíru. Jako nástražní rybičku lze použít pouze perlína ostrobřichého, plotici obecnou a hrouzka obecného. Přísně se zakazuje použití nástražních rybiček zakoupených, nebo ulovených v jiném revíru, obzvláště pak jiných než uvedených povolených druhů.
 
 
II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru
 
1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.
 
2) Nejmenší lovné a horní míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
 
kapr obecný (šupinatý) - 40-65 cm
lín obecný - 30-45 cm
candát obecný - 50 cm
sumec velký - 70 cm
štika obecná - 60 cm
úhoř říční - 60 cm
amur bílý - 60 cm
okoun říční - 20 cm
 
 
III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru
 
Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin (letní čas)
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin (letní čas)
 
 
IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru
 
1) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:
candát obecný (Stizostedion lucioperca),
sumec velký (Silurus glanis),
štika obecná (Esox lucius).
 
2) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).
 
3) Lov dravců a čeřínkování je zakázané od 1. ledna do 15. června

4) Celoročně je hájen kapr obecný (lysec, řádkový, hladký). Tyto ryby jsou do revíru vysazeny za účelem získání generačních ryb, proto s nimi při ulovení zacházejte maximálně opatrně a co nejdříve navraťte do revíru. 

 
V. Přisvojení úlovků a jejich evidence
 
1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které
a) nedosahují nejmenší a nebo přesahují horní lovné míry,
b) byly uloveny v době hájení, nebo
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.
 
2) Přisvojení úlovků
a) V jednom dni si smí osoba provádějící lov ponechat jeden kus kapra(šupinatého), štiky, candáta, amura, tři kusy lína a maximálně 10 kusů okouna.
b) Za jeden kalendářní rok si smí osoba provádějící lov ponechat maximálně 25 kusů kapra (šupinatého), štiky, candáta, amura, nebo jejich kombinaci a dále 25 kusů lína a maximálně 50 kusů okouna.
 
3) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu na revír Horní Málek, do které uvede datum, číslo revíru, lovné místo, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojeného kapra (šupinatého), štiku, candáta, sumce, amura, nebo lína zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

4) Při ulovení sumečka amerického, či karase stříbřitého se doporučuje nevracet tyto ryby zpět do revíru.
 
 
VI. Osoba provádějící lov je povinna
 
a) mít při lovu rybářský řád s mapou revíru, vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb, podložku pod ryby (Podložkou se rozumí i kus igelitu, nebo plachty položené na měkkém podkladu jako tráva.), podběrák s minimální délkou ramen 65 cm, nebo kruhový podběrák s průměrem minimálně 55 cm
 
b) zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na rybářském revíru datum lovu, číslo revíru a číslo lovného místa,
 
c) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v povolence k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru, nebo v dalším dnu,
 
d) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v povolence k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,
 
e) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků),

f) neprodleně nahlásit (nejlépe telefonicky) uživateli revíru, nebo hospodáři neobvyklé události, jako úhyn ryb, poškození zeleně, vznik černé skládky v okolí revíru, nebo osoby podezřelé z pytláctví, či znečišťování revíru.
 
 
VII. Chování při lovu
 
1) Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem.
 
2) Zakazuje se jakékoliv poškozování přírody, zeleně kolem revíru, včetně vodních rostlin a rozdělávání ohně. Lov mimo vyznačená lovná místa se považuje za poškozování přírody a okolí revíru.
 
3) Dále se zakazuje poškozování zařízení revíru obzvláště zařízení sloužících k manipulaci s vodou.
 
 
VIII. Zacházení s ulovenými rybami
 
1) Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). V případě nutné manipulace s rybou na břehu je rybář povinen použít pod rybu podložku.
 
2) Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.
 
 
IX. Uchovávání ulovených ryb
 
1) Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku, nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.
 
 
X. Oprávnění rybářské stráže
 
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
 
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon

b) požadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
 
c) zadržet
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
 
Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.
 
 
XI. Další ustanovení
 
Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru Horní Málek - 06 941 002. Problematika tímto řádem neupravená se řídí zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, a jeho prováděcí vyhláškou.
 
 
XII. Odejmutí povolenky
 
Za jakékoliv porušení těchto pravidel, může uživatel revíru odejmout povolenku bez náhrady a to až do konce její platnosti. V případě opakovaného, nebo zvlášť hrubého porušení těchto pravidel má uživatel revíru právo nevydat povolenku osobě, která se tímto způsobem provinila.

Za zvlášť hrubé porušení se považuje ponechání si ryb v rozporu s tímto rybářským řádem, poškozování zeleně, znečišťování vody a okolí revíru, či hrubé zacházení s ulovenou rybou.
 
O odejmutí povolenky rozhoduje pouze uživatel revíru a proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Na vydání povolenky není žádný právní nárok a o jejím vydání rozhoduje pouze uživatel revíru.
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Super Smash Flash 3 Unblocked

(Dennisadarf, 25. 5. 2019 21:18)

Super Smash Flash 3 Unblocked https://unblockedsupersmashflash3.com/ has all the gaming includes that every gamer likes. It is full of activity, interesting as well as sensible battle phases as well as vibrant sounds. This game features many different personalities from well-known video games as well as TV anime series. Super Smash Flash 3 Unblocked is the new main follow up version of Super Hit Flash.

macan.imwmalt.be

(macan.imwmalt.be, 24. 5. 2019 21:02)


Hello I am so happy I found your blog page, I really found you by accident, while I was looking on Google for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome jo.
macan.imwmalt.be

What to write here?

(AndrewEnuby1, 23. 5. 2019 8:05)

Hello there :)
Anybody home?

Новости футбола

(Franksof, 22. 5. 2019 13:59)

https://foootball-blog.blogspot.com/ - foootball-blog.blogspot.com

займы онлайн контакт

(bilousThips, 22. 5. 2019 8:28)

займы онлайн контакт: https://citycredits.com.ua/dinero/

cien.wommpri.be

(cien.wommpri.be, 21. 5. 2019 15:40)


WOW just what I was looking for. Came here by searching for
Excellent post. Keep posting such kind of info on your site. Im really impressed by your site.
Hi there, You have done an incredible job. I'll definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this website.
cien.wommpri.be

https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/iamlosingweight/

(ThomasBow, 21. 5. 2019 3:48)

https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/torturedforchrist/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/missbala/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/todust/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/ahorsefromheaven/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/stockholm/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/suspiria/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/thewidow/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/whiplash/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/badtutor/
https://fullmovie.aladdin-fullmovie.de/benedetta/

Нашел хорошую инфу

(JimmyHeini, 19. 5. 2019 18:46)

Всем привет! интересный у вас сайт!
Нашел класную тему: https://zen.yandex.ru/media/tainaplanet/5-opasnyh-vescei-kotorye-byli-razresheny-v-proshlom-5ccb039853522200b0d6761f

Go2stream Official: Watch All Latest Movies And Tvshows Online

(ZacharyClins, 17. 5. 2019 2:47)

Go2stream Official: Watch All Latest Movies And Tvshows Online
https://go2streams.com/ - Show more!

elrie.memwom.be

(elrie.memwom.be, 17. 5. 2019 1:18)


Thankfulness to my father who shared with me regarding this blog, this weblog is in fact amazing.
elrie.memwom.be

comri.memwom.be

(comri.memwom.be, 16. 5. 2019 0:20)


Very energetic blog, I liked that bit. Will there be a part 2?
comri.memwom.be

span.memwom.be

(span.memwom.be, 13. 5. 2019 18:08)


Greetings! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!
span.memwom.be

grate.memwom.be

(grate.memwom.be, 12. 5. 2019 13:15)


Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am going through problems with your RSS. I don't understand the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody else having identical RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!
grate.memwom.be

theil.womannn.be

(theil.womannn.be, 11. 5. 2019 12:09)


I have to thank you for the efforts you've put in writing this site. I'm hoping to check out the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal website now ;)
theil.womannn.be

guais.aliols.se

(guais.aliols.se, 10. 5. 2019 8:21)


Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice methods and we are looking to trade solutions with other folks, why not shoot me an email if interested.
guais.aliols.se

djemi.aliols.se

(djemi.aliols.se, 9. 5. 2019 2:15)


I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You're amazing! Thanks!
djemi.aliols.se

alir.agetga.se

(alir.agetga.se, 7. 5. 2019 22:31)


Truly no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other people that they will help, so here it happens.
alir.agetga.se

aphyl.agetga.se

(aphyl.agetga.se, 6. 5. 2019 4:23)


Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Chrome. I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos
aphyl.agetga.se

Roblox Online Hack For Free 2019

(Beerislooov, 5. 5. 2019 12:32)

https://pasteio.com/xYAXP9P7KSo2< <b>ROBLOX Hack 2019 MAY</b>

kw:
Generator Robux 2019
How To Get Free Robux 2019
Free Robux Generator 2019
Roblox Robux Generator 2019
Buy Robux Online 2019 May
Roblox Hack Unlimited Robux 2019

Instagram follower kaufen

(Ronaldmut, 4. 5. 2019 18:23)

Netter Beitrag, gefällt mir :)


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující »