Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rybářský řád

(bližší podmínky výkonu rybářského práva dle § 13, odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

 
Platné na revíru Horní Málek - 06 941 002 - od 1. srpna 2012
 
Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
 
I. Lov ryb
 
1) Při lovu na položenou, plavanou a muškařením smí být použit maximálně jeden návazec s jedním jednoháčkem. Při lovu přívlačí smí být použita nástraha s jedním jednoháčkem, dvojháčkem, nebo trojháčkem. Při lovu na přívlač, se smí použít jen háčky bez protihrotu.
 
2) Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci, nebo orgánům Policie České republiky.
 
3) Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe také rybářský řád s mapou revíru, vyprošťovač háčků, metr, podběrák s minimální délkou ramen 65 cm, nebo kruhový podběrák s průměrem minimálkě 55 cm a podložku pod ulovenou rybu. Podložkou se rozumí i kus igelitu, nebo plachty položené na měkkém podkladu jako tráva.
 
4) Lov ryb je povolen pouze z vyznačených a očíslovaných míst. Místa jsou vyznačena v terénu, nebo na mapě.

5) Při lovu na rybičku smí být použity pouze nástražní rybičky uloveny ve stejném revíru. Jako nástražní rybičku lze použít pouze perlína ostrobřichého, plotici obecnou a hrouzka obecného. Přísně se zakazuje použití nástražních rybiček zakoupených, nebo ulovených v jiném revíru, obzvláště pak jiných než uvedených povolených druhů.
 
 
II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru
 
1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.
 
2) Nejmenší lovné a horní míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
 
kapr obecný (šupinatý) - 40-65 cm
lín obecný - 30-45 cm
candát obecný - 50 cm
sumec velký - 70 cm
štika obecná - 60 cm
úhoř říční - 60 cm
amur bílý - 60 cm
okoun říční - 20 cm
 
 
III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru
 
Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin (letní čas)
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin (letní čas)
 
 
IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru
 
1) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:
candát obecný (Stizostedion lucioperca),
sumec velký (Silurus glanis),
štika obecná (Esox lucius).
 
2) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).
 
3) Lov dravců a čeřínkování je zakázané od 1. ledna do 15. června

4) Celoročně je hájen kapr obecný (lysec, řádkový, hladký). Tyto ryby jsou do revíru vysazeny za účelem získání generačních ryb, proto s nimi při ulovení zacházejte maximálně opatrně a co nejdříve navraťte do revíru. 

 
V. Přisvojení úlovků a jejich evidence
 
1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které
a) nedosahují nejmenší a nebo přesahují horní lovné míry,
b) byly uloveny v době hájení, nebo
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.
 
2) Přisvojení úlovků
a) V jednom dni si smí osoba provádějící lov ponechat jeden kus kapra(šupinatého), štiky, candáta, amura, tři kusy lína a maximálně 10 kusů okouna.
b) Za jeden kalendářní rok si smí osoba provádějící lov ponechat maximálně 25 kusů kapra (šupinatého), štiky, candáta, amura, nebo jejich kombinaci a dále 25 kusů lína a maximálně 50 kusů okouna.
 
3) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu na revír Horní Málek, do které uvede datum, číslo revíru, lovné místo, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojeného kapra (šupinatého), štiku, candáta, sumce, amura, nebo lína zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

4) Při ulovení sumečka amerického, či karase stříbřitého se doporučuje nevracet tyto ryby zpět do revíru.
 
 
VI. Osoba provádějící lov je povinna
 
a) mít při lovu rybářský řád s mapou revíru, vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb, podložku pod ryby (Podložkou se rozumí i kus igelitu, nebo plachty položené na měkkém podkladu jako tráva.), podběrák s minimální délkou ramen 65 cm, nebo kruhový podběrák s průměrem minimálně 55 cm
 
b) zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na rybářském revíru datum lovu, číslo revíru a číslo lovného místa,
 
c) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v povolence k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru, nebo v dalším dnu,
 
d) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v povolence k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,
 
e) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků),

f) neprodleně nahlásit (nejlépe telefonicky) uživateli revíru, nebo hospodáři neobvyklé události, jako úhyn ryb, poškození zeleně, vznik černé skládky v okolí revíru, nebo osoby podezřelé z pytláctví, či znečišťování revíru.
 
 
VII. Chování při lovu
 
1) Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem.
 
2) Zakazuje se jakékoliv poškozování přírody, zeleně kolem revíru, včetně vodních rostlin a rozdělávání ohně. Lov mimo vyznačená lovná místa se považuje za poškozování přírody a okolí revíru.
 
3) Dále se zakazuje poškozování zařízení revíru obzvláště zařízení sloužících k manipulaci s vodou.
 
 
VIII. Zacházení s ulovenými rybami
 
1) Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). V případě nutné manipulace s rybou na břehu je rybář povinen použít pod rybu podložku.
 
2) Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.
 
 
IX. Uchovávání ulovených ryb
 
1) Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku, nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.
 
 
X. Oprávnění rybářské stráže
 
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
 
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon

b) požadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
 
c) zadržet
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
 
Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.
 
 
XI. Další ustanovení
 
Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru Horní Málek - 06 941 002. Problematika tímto řádem neupravená se řídí zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, a jeho prováděcí vyhláškou.
 
 
XII. Odejmutí povolenky
 
Za jakékoliv porušení těchto pravidel, může uživatel revíru odejmout povolenku bez náhrady a to až do konce její platnosti. V případě opakovaného, nebo zvlášť hrubého porušení těchto pravidel má uživatel revíru právo nevydat povolenku osobě, která se tímto způsobem provinila.

Za zvlášť hrubé porušení se považuje ponechání si ryb v rozporu s tímto rybářským řádem, poškozování zeleně, znečišťování vody a okolí revíru, či hrubé zacházení s ulovenou rybou.
 
O odejmutí povolenky rozhoduje pouze uživatel revíru a proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Na vydání povolenky není žádný právní nárok a o jejím vydání rozhoduje pouze uživatel revíru.
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

lanyimpopyquigualcuh

(Traviscix, 13. 10. 2019 8:53)

https://vk.com/@-187161831-natrliche-rothaarige-porn-star-anny-aurora-ficken-wie-eine-h
https://vk.com/@-187180610-pornostar-mag-es-gro-porno-videos
https://vk.com/@-187180633-busty-teenager-iktg-schlampe-in-ihrem-ersten-porno-video
https://vk.com/@-187180633-interracial-anal-ficken-pics-compilation
https://vk.com/@-187180854-schlanke-hndin-aliz-masturbiert-ihr-arschloch
https://vk.com/@-187172870-sluttiest-mdchen-jemals-brauchen-mehr-schwnze-in-ihre-revers
https://vk.com/@-187180879-flotter-dreier-ficken-mit-zwei-jungen-nass-amateur-blondinen
https://vk.com/@-187180854-watch-mein-gf-nimmt-meine-dicken-schwanz-in-ihre-teen-pussy
https://vk.com/@-187180742-spielzeug-frei-sex-videos
https://vk.com/@-187180814-weie-dessous-teen-nataly-bekommt-arsch-gefickt-auf-allen-vie
https://vk.com/@-187180633-ttowiert-kken-humping-auf-einem-hahn
https://vk.com/@-187180879-upskirt-necken-und-hardcore-sex-mit-stasya-stoune
https://vk.com/@-187180610-eingelte-junge-cutie-in-alle-weg-nach-unten-ihre-muschi
https://vk.com/@-187180610-er-legt-seine-finger-in-ihrem-arsch-whrend-fickt-ihre-muschi
https://vk.com/@-187161831-hardcore-anal-banging-fr-petite-blondie-herda-wisky-auf-ihre
https://vk.com/@-187180633-neue-videos
https://vk.com/@-187180889-big-booty-asian-zeigen
https://vk.com/@-187180814-nickey-huntsman-fngt-ihr-bf-whrend-der-fucking-ihre-mutter-s
https://vk.com/@-187180633-striptease-kostenlos-sex-videos
https://vk.com/@-187180889-junge-cutie-in-blauen-socken-schn-gefickt-in-ihre-muschi
https://vk.com/@-187180633-junge-arabische-amateur-mit-groen-titten-in-ihrem-ersten-por
https://vk.com/@-187180814-britische-ebenholz-schlampe-tammy-fickt-in-geflschten-taxi
https://vk.com/@-187183059-amateur-mdchen-muschi-und-arsch-sex-pics
https://vk.com/@-187180814-hausgemachten-sex-mit-rothaariger-freundin-alex-tanner
https://vk.com/@-187180879-verrckter-flotter-dreier-fick-mit-euro-schlampen-tina-und-st
https://vk.com/@-187180742-geile-amateur-gf-versucht-flotter-dreier-ficken-nicht-zum-er
https://vk.com/@-187180742-kaum-rechtliche-teenager-girfliend-rough-anal-fuck
https://vk.com/@-187180854-euro-agentin-blst-und-reitet-handsome-guy-auf-porno-audition
https://vk.com/@-187183059-ein-weiterer-dirty-amateur-schlampe-verfhrt-und-gefickt-von
https://vk.com/@-187180889-interracial-free-sex-videos
https://vk.com/@-180559383-ungarisch-teenager-mia-evans-amp-lilien-ford-liebe-leidensch
https://vk.com/@-187183059-kimmy-granger-gefickt-in-die-unterwerfung-von-ihrem-stiefbru
https://vk.com/@-187180633-haar-muschi-latina-schlampe-gina-valentina-reitet-einen-schw
https://vk.com/@-187180854-schwarze-dude-bangs-hart-redhead-porno-star-anna-de-ville-vo
https://vk.com/@-187180610-junge-schlanke-hottie-elena-koshka-gebohrt-durch-ihren-schri
https://vk.com/@-180559383-heiesten-taylor-jemals-alexa-tomas-saugt-weien-hahn-handsome
https://vk.com/@-187180610-exotische-freundin-nimmt-harten-schwanz-in-ihrem-hintern
https://vk.com/@-187180633-jayla-diamond-s-neue-videos
https://vk.com/@-180559383-cutie-russische-teen-bevorzugt-anal-sex-mit-ihr-fuckbuddy
https://vk.com/@-187161831-amateur-ghetto-schlampe-versucht-weie-boner
https://vk.com/@-187180610-schne-asiatische-freundin-in-hausgemachten-porno-video
https://vk.com/@-187183059-schn-ficken-nach-datum-mit-jungen-asiatischen-gf
https://vk.com/@-187180814-busty-amateur-gf-fickt-fr-geld-mit-einem-fremden
https://vk.com/@-187180742-porno-casting-video-mit-einer-mageren-verfhrerin-katie-rich
https://vk.com/@-187180879-exotische-amateur-mit-big-natural-tits-in-hardcore-fuck
https://vk.com/@-187180879-gebrunt-teen-tiffany-watson-gerne-fickt-ihr-stepbro
https://vk.com/@-187180610-omg-amateur-freundin-hat-wirklich-groe-und-schne-titten
https://vk.com/@-187182983-kameya-ausschreibung-bekommt-anal-pflgen-von-ihr-fuckbuddy
https://vk.com/@-187182983-verfhrerisch-asiatische-prinzessin-spreizt-ihre-beine-auf-xx
https://vk.com/@-187180889-lustvollen-blonde-cougar-franny-bekommt-stocherte-von-ihrem

Домофон без трубки

(Dariorew, 8. 10. 2019 12:02)


Добрый день. Подскажите будет ли работать ваш домофон без трубки на базе этого. - Здравствуйте! К сожалению не подойдет и вариантов похожих для вас нет

Фитотерапия для лечения... - витамины для беременных

(Allenlob, 24. 9. 2019 7:20)


Come sta? this

Происходит активное расщепление жировых клеток, похудение происходит абсолютно легко и естественно...
антиоксиданты в продуктах питания таблица при диабете-> b-a-d.ru/food/hudet.html

Приветствую Мы компания занимаемся Калибровкой софтов для чип тюнинга под заказ

(AlvaroJeoma, 17. 9. 2019 18:49)

Добрый день
Мы компания занимаемся изготовлением прошивок для чип тюнинга под заказ,
программное удаление систем Сажевый фильтр,ФАП,EGR,CAT,O2sensor,VSA,MAF,MAP,ВБА,НОкс,АДблю
удаление Valvematic TOYOTA моторов 3ZR-FAE 2ZR-FAE!!!
так же модифицированные софты стэйж1,стэйж2
работаем с блоками Бош,Continental,Cummins,Delphi,Magneti Marelli,Делко,Hitachi,Denso,Матсушита,Сименс,Кейхин,Sagem,Валео,Вистеон,Kefico и т.д.
заявки калибровки софта через mail
mail:max.autoteams@ya.ru
или по форме заказа на сайте https://tinyurl.com/y4reg65t
ватсап 89020109150 для прямой связи

backlinks

(JosephPiX, 11. 9. 2019 7:17)

Analysis of Trading Brokers

(fxbrokersPied, 7. 9. 2019 0:35)

Hodnocení-ratingu a srovnání Forex brokerů-makléřů. https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-czechia.html

заказ калибровка прошивок ЭБУ автомобилей

(AlvaroJeoma, 24. 8. 2019 19:13)

Здравствуйте,
Мы занимаемся изготовлением модифицированных прошивок на заказ
,это тюнинг прошивки Stage1,Stage2,удаление ЕГР,ДПФ,перевод на
евро2 и прочих систем.
ролик на ютуб про нас https://youtu.be/f-6RKYIEueY

для Вас мы работаем ЕЖЕДНЕВНО!

заказ калибровки прошивки производится через email
max.autoteams@ya.ru
в заказе обязательно указываем:
Тех. задание!
1. Марка авто:
2. Модель:
3. Объём мотора:
4. Коробка (Мт/Ат):
5. Какой ЭБУ:
6. Чем читали:
7. Задание (тюн/e0/е2/EGR/DPF/Adblue/evap/SAP/TVA/TVS/либо другое):
8. прикрепляем файл стоковой,оригинальной прошивки


Калибровка (чип-тюнинг, отключение DPF, EGR, CAT, LSU, VSA, SAP, EVAP, ADBlue, SCR, DTC) прошивок ЭБУ на заказ осуществляется в максимально короткие сроки. Все заказы направляйте на почту max.autoteams@ya.ru"

Adbot only forward

(AdbotVon, 8. 8. 2019 15:46)

Excellent post but I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more. Thanks!


You actually explained it superbly.
adbot

Ремонт частотных преобразователей

(RazumovNW, 31. 7. 2019 22:09)

Добрый день.
Реализуем услуги:
модернизация промышленного оборудования, ремонт устройств плавного пуска, наладка промышленной автоматики, автоматизация технологических процессов, ремонт частотных преобразователей, ремонт силовой электроники, ремонт промышленной электроники:
ATV61HC13N4, CIMRV7CU45P54, CIMR-E7Z47P51B, M300-01200024A, SVX003A1-4A1B1, M400-01200042A, 3G3PV-B211K, CIMR-V7SC20P47, ATV12HU15M2, CIMRV7TC42P27, ATV61HC31Y, FR-V540L-250K, FR-A120E-18.5K, SJ300-150LFU, ATV312H075N4, EI-9011-075H, FR-A720-00610, ATV71HU15N4, CIMRF7Z40750B, CIMR-F7A40370, SMC920050, M700-10203000E, M800-09402000E, CIMR-VCBA0006HAA, ATV61EXC5C22N4H, EQ5-4015-N1, CIMRV7CC41P57, MP900A4R, FR-F520-11K, CIMRJ7AZ20P70, ATV71QC50N4, CIMR-E7Z20111A, CIMR MTIII 37, ATS48M12Q, ATV71LD27N4Z, CIMR-F7Z20551B, EI-9011-003H, ATV61EXC5C11N4H, M400-08201320A, 3G3PV-A4110, CIMR MR5N 2045, CIMR-V7AT42P20, IMS20405-V5-C24-F1-E0, CIMRV7SC20P77, CIMRF7Z40220A, ACS 311, FR-A220-30K-UL, VFD007F43A, M300-02400018A, CIMRV7AZ22P20B, VFD015F43A, E1-7011 125H, CIMR-V7AT20P40, ATV61QC16N4, CIMR MR5N 2018, FR-A820-00046-1-N6, CPCR QR 756SC4K, VFD220F43A, ATV71HD11Y, CIMR-V7SC27P50, CIMR-F7Z40220, FR-F720-00490, FR-S520-0.2K, FR-F520-7.5K, ATV71EXS5C16Y, ATV61EXC2C40N, EI-9011-100H, FR-A840-00170, M700-04400172A, ATV71WU22N4A24, CIMRG7C21100B, FR-A820-02330, MP75A5, C1MR-L7Z4037, FR-A240-55K-UL, CIMRV7TCB4P07, CIMR-V7AT43P70, M100-01200042A, CIMR-XCBC40P7, VFD007V43A, M100-03400094A, M810-09201760A, ATV61HU15N4Z, FR-A120E-15K, CIMR-J7AZ42P20, VZA45P5EAA, ATV312HU11N4, CIMRF7Z41600B, P3-E520-5.5K, M810-03200050A, ATV71EXC5C11N4, FR-F2-750BU, FR-A820-00077, N3-202-CS, VFD022S43A, E1-9011 025H, EQ5-2003-N1, ATV71EXS5C63Y, ATV61EXC5C16N4, CIMR-G7A40300, и др.

Prom Electric https://prom-electric.ru/articles/1/1/

Ремонт устройств плавного пуска

(CarskijVP, 31. 7. 2019 10:45)

Здравствуйте.
Производим услуги:
автоматизация технологических процессов, наладка промышленной автоматики, ремонт промышленной электроники, ремонт частотных преобразователей, модернизация промышленного оборудования, ремонт устройств плавного пуска, ремонт силовой электроники:
VZA20P2BAA, VFD185B43A, FR-E520-0.1K, CIMR-G7C40900B, CIMRE7Z41321A, FR-A540L-G75K, FR-A840-03610, CIMR-L7Z2018, CIMRJ7AC21P50, FR-F2-750BU, ATV71HD55N4S337, SJ200-004HFU, P3-E540-1.5K, ATV212HD30M3X, ATV312HD11N4, CIMR-G7C20370B, FR-F720-01250, M1410B11, CIMR-E7Z40301A, FR-A044-2.2K, CIMRF7Z41P51B, ATV61EXS5C22N4, ATV71HC13N4, CIMRV7CU41P54, ATV212WU55N4C, CIMR-V7TC20P27, C1MR-L7Z4045, FR-V240E-22K, SJ700-1850HFU2, MA7200-4010-N1, QMP350A4R, CIMR MTII 22, EI-9011-002H, CIMR-G7C45P51B, FR-D720-025, FR-V540L-132K, CIMR-E7C40181, CIMR-VC4A0011HAA, CIMR-VCBA0001BAA-1000, VZA40P2EAA, CFW080040TGN1A1Z, M810-03400045A, ATV312H037M2, FR-V540-2.2K, ATV71E5U40N4, TMVRXE12-650-2300-3R, EI-9013-400H, CIMRE7Z40552A, ATV61EXC5C13N4, FR-A220-11K-UL, CIMR-F7Z42P21B, VFD750B43C, ATV212HU22N4, CIMRE7Z27P51B, M810-10202830E, CIMRG7C40180B, CIMRV7AZ22P20B, CIMRG7C44P01B, EI-P7012-125H, CIMRG7C20P41B, EMX3-0097B-411, ATS01N212QN, CIMRG7C20550B, MA7200-4007-N1, ATV61E5D45N4, M200-06400350A, M200-01200042A, VFD1850C43A, CIMR-E7Z40P41, CIMR M5A 2030, ATV61E5U40N4, FR-A044-3.7K, CIMR-E7Z27P51A, EQ5-4250-C, E2 Mini-S2L, ATV212WD30N4, CIMR-F7C20450, ATV71WD37N4, SJ700-900HFUF2, CIMR-E7C27P51, ATV71EXS5C40N4, CIMR-V7CC45P51, M700-03200066A, CIMR-F7Z40P41, VZA24P0BAA-S5030, 3G3RV-B4300, ATS48C32Y, VFD220V43A, MA72002015N1, 3G3RV-B2900, VFD 007, CIMR-E7Z41321A, CIMRV7AZ24P00B, FR-A520-1.5K, FR-S510W-0.2K, FR-F720-00490, ATS01N232RT, L300P-1320HFU2, ATV71HD37Y, VFD004EL43A, и др.

Prom Electric https://prom-electric.ru/articles/1/1/

Simple question about our life.

(Cindyelush, 26. 7. 2019 2:03)

Hi, a have one question.
What all people doing here?
Why we dont living with real life?

Усі медичні зaклади України

(helper62K, 23. 7. 2019 10:23)

Pейтинг,відгyки,кoмeнтapі,огляд,peцензіі,кpитикa.
Лікарні
Практикуючі лікapі
Aптeки та аптечні мepeжі Укрaїни
Полoгoві бyдинки
Пpивaтні клініки
Koсметoлогія
Швидка дoпомога
Мeдичне cтраxувaння
Мeдичні центри
Лaбоpaтоpії
Гpoмадські організації
Санатоpії
Пoліклініки
Лікування за коpдoном
Стоматoлогії
Диcпaнсeри
https://medhelp.com.ua/ternopil/place/14999/quotmamiksomquot
https://medhelp.com.ua/odesa/list/all-categories/c-10003-0-9

Uno Online

(UnoOnline, 7. 7. 2019 21:09)

This on the internet version of the preferred card video game UNO makes certain that you can currently play your preferred card game whenever you desire! https://unoonline.games/ As you know, the objective is to remove your cards prior to your opponents do. When you have only one card left, do not neglect to strike the UNO switch! Uno is a registered hallmark by Mattel. Do not neglect to get the physical game if you similar to this on the internet variation!

s12_js_j9_sensor _fpc_v1 2 1739 kcx 017

(angelaSpike, 6. 7. 2019 10:54)

s12_js_j9_sensor _fpc_v1 2 1739 kcx 017: https://smartera.in.ua/usb-tester-kcx-017

liokri.imwmalt.be

(liokri.imwmalt.be, 30. 5. 2019 23:44)


Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I may come back once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.
liokri.imwmalt.be

how to Us dvd from macbook to TV via HDMI?

(Robertzed, 29. 5. 2019 0:25)

https://aladdinfullmovie.net
https://johnwickchapter-3.com
https://avengersendgamefullmovie.com
https://avengersendgamefull.com
https://shazamfullmovie.com
https://shazamfull.org
https://hellboyfullmovie.org
https://wonder-park.com
https://darkphoenixfullmovie.net/
https://toystory4fullmovie.net/
https://spidermanfarfromhome.org
https://annabellecomeshomefullmovie.com/
https://aladdin-fullmovie.net/
https://darkphoenix-fullmovie.de/
https://thesecretlifeofpets2-fullmovie.de/
https://godzillakingofthemonsters.org/

Super Smash Flash 3 Unblocked

(Dennisadarf, 25. 5. 2019 21:24)

Super Smash Flash 3 Unblocked https://unblockedsupersmashflash3.com/ has all the gaming includes that every gamer likes. It is full of activity, interesting as well as sensible battle phases as well as vibrant sounds. This game features many different personalities from well-known video games as well as TV anime series. Super Smash Flash 3 Unblocked is the new main follow up version of Super Hit Flash.

Super Smash Flash 3 Unblocked

(Dennisadarf, 25. 5. 2019 21:20)

Super Smash Flash 3 Unblocked https://unblockedsupersmashflash3.com/ has all the gaming includes that every gamer likes. It is full of activity, interesting as well as sensible battle phases as well as vibrant sounds. This game features many different personalities from well-known video games as well as TV anime series. Super Smash Flash 3 Unblocked is the new main follow up version of Super Hit Flash.

Super Smash Flash 3 Unblocked

(Dennisadarf, 25. 5. 2019 21:19)

Super Smash Flash 3 Unblocked https://unblockedsupersmashflash3.com/ has all the gaming includes that every gamer likes. It is full of activity, interesting as well as sensible battle phases as well as vibrant sounds. This game features many different personalities from well-known video games as well as TV anime series. Super Smash Flash 3 Unblocked is the new main follow up version of Super Hit Flash.

Super Smash Flash 3 Unblocked

(Dennisadarf, 25. 5. 2019 21:18)

Super Smash Flash 3 Unblocked https://unblockedsupersmashflash3.com/ has all the gaming includes that every gamer likes. It is full of activity, interesting as well as sensible battle phases as well as vibrant sounds. This game features many different personalities from well-known video games as well as TV anime series. Super Smash Flash 3 Unblocked is the new main follow up version of Super Hit Flash.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující »