Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rybářský řád

(bližší podmínky výkonu rybářského práva dle § 13, odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

 
Platné na revíru Horní Málek - 06 941 002 - od 1. srpna 2012
 
Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
 
I. Lov ryb
 
1) Při lovu na položenou, plavanou a muškařením smí být použit maximálně jeden návazec s jedním jednoháčkem. Při lovu přívlačí smí být použita nástraha s jedním jednoháčkem, dvojháčkem, nebo trojháčkem. Při lovu na přívlač, se smí použít jen háčky bez protihrotu.
 
2) Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci, nebo orgánům Policie České republiky.
 
3) Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe také rybářský řád s mapou revíru, vyprošťovač háčků, metr, podběrák s minimální délkou ramen 65 cm, nebo kruhový podběrák s průměrem minimálkě 55 cm a podložku pod ulovenou rybu. Podložkou se rozumí i kus igelitu, nebo plachty položené na měkkém podkladu jako tráva.
 
4) Lov ryb je povolen pouze z vyznačených a očíslovaných míst. Místa jsou vyznačena v terénu, nebo na mapě.

5) Při lovu na rybičku smí být použity pouze nástražní rybičky uloveny ve stejném revíru. Jako nástražní rybičku lze použít pouze perlína ostrobřichého, plotici obecnou a hrouzka obecného. Přísně se zakazuje použití nástražních rybiček zakoupených, nebo ulovených v jiném revíru, obzvláště pak jiných než uvedených povolených druhů.
 
 
II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru
 
1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.
 
2) Nejmenší lovné a horní míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
 
kapr obecný (šupinatý) - 40-65 cm
lín obecný - 30-45 cm
candát obecný - 50 cm
sumec velký - 70 cm
štika obecná - 60 cm
úhoř říční - 60 cm
amur bílý - 60 cm
okoun říční - 20 cm
 
 
III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru
 
Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin (letní čas)
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin (letní čas)
 
 
IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru
 
1) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:
candát obecný (Stizostedion lucioperca),
sumec velký (Silurus glanis),
štika obecná (Esox lucius).
 
2) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).
 
3) Lov dravců a čeřínkování je zakázané od 1. ledna do 15. června

4) Celoročně je hájen kapr obecný (lysec, řádkový, hladký). Tyto ryby jsou do revíru vysazeny za účelem získání generačních ryb, proto s nimi při ulovení zacházejte maximálně opatrně a co nejdříve navraťte do revíru. 

 
V. Přisvojení úlovků a jejich evidence
 
1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které
a) nedosahují nejmenší a nebo přesahují horní lovné míry,
b) byly uloveny v době hájení, nebo
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.
 
2) Přisvojení úlovků
a) V jednom dni si smí osoba provádějící lov ponechat jeden kus kapra(šupinatého), štiky, candáta, amura, tři kusy lína a maximálně 10 kusů okouna.
b) Za jeden kalendářní rok si smí osoba provádějící lov ponechat maximálně 25 kusů kapra (šupinatého), štiky, candáta, amura, nebo jejich kombinaci a dále 25 kusů lína a maximálně 50 kusů okouna.
 
3) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu na revír Horní Málek, do které uvede datum, číslo revíru, lovné místo, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojeného kapra (šupinatého), štiku, candáta, sumce, amura, nebo lína zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

4) Při ulovení sumečka amerického, či karase stříbřitého se doporučuje nevracet tyto ryby zpět do revíru.
 
 
VI. Osoba provádějící lov je povinna
 
a) mít při lovu rybářský řád s mapou revíru, vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb, podložku pod ryby (Podložkou se rozumí i kus igelitu, nebo plachty položené na měkkém podkladu jako tráva.), podběrák s minimální délkou ramen 65 cm, nebo kruhový podběrák s průměrem minimálně 55 cm
 
b) zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na rybářském revíru datum lovu, číslo revíru a číslo lovného místa,
 
c) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v povolence k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru, nebo v dalším dnu,
 
d) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v povolence k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,
 
e) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků),

f) neprodleně nahlásit (nejlépe telefonicky) uživateli revíru, nebo hospodáři neobvyklé události, jako úhyn ryb, poškození zeleně, vznik černé skládky v okolí revíru, nebo osoby podezřelé z pytláctví, či znečišťování revíru.
 
 
VII. Chování při lovu
 
1) Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem.
 
2) Zakazuje se jakékoliv poškozování přírody, zeleně kolem revíru, včetně vodních rostlin a rozdělávání ohně. Lov mimo vyznačená lovná místa se považuje za poškozování přírody a okolí revíru.
 
3) Dále se zakazuje poškozování zařízení revíru obzvláště zařízení sloužících k manipulaci s vodou.
 
 
VIII. Zacházení s ulovenými rybami
 
1) Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). V případě nutné manipulace s rybou na břehu je rybář povinen použít pod rybu podložku.
 
2) Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.
 
 
IX. Uchovávání ulovených ryb
 
1) Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku, nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.
 
 
X. Oprávnění rybářské stráže
 
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
 
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon

b) požadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
 
c) zadržet
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
 
Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.
 
 
XI. Další ustanovení
 
Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru Horní Málek - 06 941 002. Problematika tímto řádem neupravená se řídí zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, a jeho prováděcí vyhláškou.
 
 
XII. Odejmutí povolenky
 
Za jakékoliv porušení těchto pravidel, může uživatel revíru odejmout povolenku bez náhrady a to až do konce její platnosti. V případě opakovaného, nebo zvlášť hrubého porušení těchto pravidel má uživatel revíru právo nevydat povolenku osobě, která se tímto způsobem provinila.

Za zvlášť hrubé porušení se považuje ponechání si ryb v rozporu s tímto rybářským řádem, poškozování zeleně, znečišťování vody a okolí revíru, či hrubé zacházení s ulovenou rybou.
 
O odejmutí povolenky rozhoduje pouze uživatel revíru a proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Na vydání povolenky není žádný právní nárok a o jejím vydání rozhoduje pouze uživatel revíru.
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Topic

(LALL2304, 24. 1. 2021 18:18)

https://prom-electric.ru/hyundai-oshibki-rasshifrovka-kodov-neispravnostej-pch/

Hello

(GOETTSCH5048, 21. 1. 2021 17:12)

https://deltavfd.ru/proverka-chastotnikov/

ildream_net

(Charlesgiple, 21. 1. 2021 16:38)

https://ildream.net

Hello

(SPINK7694, 21. 1. 2021 7:43)

https://vlt2800.ru/chastotnyj-preobrazovatel-cheljabinsk/

Ландшафтный дизайн под ключ

(Designthact, 21. 1. 2021 1:52)


Ландшафтный дизайн под ключ за 90 дней выполним профессионально и в срок. Компания специализируется на озеленении и благоустройстве: мощение дорожек, устройство полива, посадка растений. https://t.me/s/landscap_design Ландшафтный дизайн под ключ включает ландшафтное проектирование.

tantric NY

(JoshuaBorrY, 12. 1. 2021 22:35)

https://granddining.jp/%e3%81%82%e3%81%8b%e3%82%8a/#comment-120869 - Lymphatic drainage NY
Hello! Our employees firms those who make your daily life much easier . Specialized company that functional more than 13 years.

https://salon-rus.ru/service_slide/#comment-1094 - thai Manhattan
Distinctive property our Russian salon is not an enforced setting. We advertise social profiles to advertising.
https://www.paezautomocion.com/blog/2013/12/08/gallery-post/#comment-23297 - adult Manhattan
Offer for you personally try different type massage today. Our employees looking forward to client in our massage salon.
https://blogg.mittmedia.se/eriksbifblogg/2014/08/20/orebros-svara-ar/#comment-138581 - Ayurvedic NY

Где живут огромные деньги?

(AJMtax, 12. 1. 2021 13:35)

Заработай более миллиона - https://admiralx-ofs.com/

Расскажу, как сделать 100 000 к Новому году на автомате. А еще подарки прямо на сайте!

(NormanEdugs, 11. 1. 2021 20:45)

Приветствую вас!

Сегодня на просторах интернета появился интересный бот!
Используя который, вы будете на автомате собирать базу в телеграме.
А потом, он же будет работать с этой базой и приносить вам прибыль
Почти без вашего участия!

Очень интересная тема, которую я уже протестировал
Поставил бота и спустя всего сутки, сделал 3500

Если вы хотели успеть в 2020 настроить свой доход в интернете,
то сейчас самое время этим заняться!
И успеете до Нового Года сделать кассу на подарки и шикарный стол.

Переходите по ссылке ниже и пишите мне о результатах через неделю https://bit.ly/2WJgS1E

tantric NY

(JoshuaBorrY, 5. 1. 2021 14:59)

Good day! Our firm those who make your daily life much easier . Society that functional more than 13 years.

https://wpblogtips.com/wordpress/amazing-wordpress-websites#comment-42430 - japanese NY
Special specificity our body work salon is not an enforced setting. We advertise sites to social group profile in social network.
Recommended for you check different method massage methods soon. Our employees we are waiting you in our SPA.

Test, just a test

(XRumerTest, 29. 12. 2020 2:33)

Hello. And Bye.

ROBLOX Gift Cards Not Redeemed 2021

(MixBef, 25. 12. 2020 13:00)

https://graws-things.tumblr.com/post/633693483905024000/roblox-hack-2021-robux-tickets-generator-free

KW:
ROBLOX Gift Cards In Stock At South Point 2021
Where Can I Find ROBLOX Gift Cards 2021
Top Gift Cards Pro ROBLOX 2021
How To Enter ROBLOX Gift Cards 2021

С Наступающим!

(Ikserei, 21. 12. 2020 22:07)

Здравствуйте! У вас отличный сайт, но я удивлен тем, что у него такие низкие показатели в поисковых системах. Почему? Да, скорее всего, из-за недоверия самих поисковиков к вашему ресурсу. А это значит, что на него очень мало ссылаются других сайтов. То есть, мало ссылок на ваш сайт. Я хочу вам предложить исправить данную ситуацию и проделать работу по наращиванию ссылочной массы на ваш ресурс.

Вы получите более 1000 ссылок–доноров на ваш сайт. Эти ссылки будут анкорными и безанкорными, под ваши ключевые фразы, по которым продвигаете свой сайт. А это даст рост позиций, траст, доверие поисковиков, хорошую и быструю индексацию, посещаемость, плюс ИКС!

Работа займет примерно 1-2 недели, после которой вы получите долгожданный эффект, которого скорее всего еще ваш сайт не видел. Имеется в виду положительный результат, которому вы будете приятно удивлены. Я работаю на качество, как для себя и очень дорожу своими постоянными клиентами.

От вас мне необходима лишь ссылка на ваш сайт и ключевые слова.

Стоимость моей услуги составляет всего лишь 9900 рублей, но я готов вам сделать небольшую скидку, чтобы мы с вами подружились и вы заказывали бы продвижение сайта лишь у меня, так как я знаю в этом толк и у меня есть большой опыт.

Если вам интересно мое предложение, то пожалуйста свяжитесь со мной по E-mail: proxrum@mail.ru

С Уважением к вам, Вадим.

Forex future chart

(Forexblealk, 21. 12. 2020 12:06)

Forex диаграммасының үлгілері. https://kz.forex-is.com

The forex factory

(Forexblealk, 21. 12. 2020 8:08)

Forex ticarətinə investisiya qoyun. https://az.forex-is.com

Vip signals forex

(Forexblealk, 10. 12. 2020 20:32)

Cont demo Forex. https://ro.forex-is.com

How to disable pm?

(belleCalry, 9. 12. 2020 2:08)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable a pm?

buy cheapest Sildalis 100 online shop without pres

(ordemoelodA, 3. 12. 2020 0:29)

https://careers.swissre.com/search/?q=kan%20man%20k%C3%B6pa%20viagra%20i%20polen.%20apotek%20hjorten%20online.%20k%C3%B6pa%20%F0%9F%8D%96%F0%9F%A7%B4%F0%9F%8C%81%20www.LemonaidHealth.shop%20%F0%9F%8C%81%F0%9F%A7%B4%F0%9F%8D%96%20viagra%20i%20london.%20billigare%20alternativ%20till%20viagra
https://jobs.yara.com/search/?q=k%C3%B6pa%20viagra%20p%C3%A5%20apotek.%20%C3%B6ppna%20ett%20apotek.%20viagra%20%F0%9F%94%A8%E2%A3%91%E2%98%B0%20www.ZavaMed.store%20%E2%98%B0%E2%A3%91%F0%9F%94%A8%20best%C3%A4lla%20storbritannien

Good morning

(variabledrive.ru AFJ91, 30. 11. 2020 23:05)

What do you think about this site? https://variabledrive.ru/preobrazovatel-chastoty-omega-2/
I think it is great!!!

lanyimpopyquigualcuh

(Juliobiany, 29. 11. 2020 11:16)

https://vk.com/@-200472826-teen-dark-magician-xxx-cosplay
https://vk.com/@-200472924-nude-porn-female-hd
https://vk.com/@-200250946-naked-girls-medical-examination
https://vk.com/@-200482874-what-does-it-mean-to-have-a-dream-about-dating-a-celebrity
https://vk.com/@-200472461-caribbean-nude-black-women
https://vk.com/@-200470966-private-pictures-ebony-nude
https://vk.com/@-200482773-porno-picture-lilian-garcia
https://vk.com/@-200472817-sri-lankan-pron-stars
https://vk.com/@-200484152-porn-teen-couple-shower
https://vk.com/@-200472517-tamil-girl-pussy-pics
https://vk.com/@-200470882-hot-sexy-aunty-photos
https://vk.com/@-200470944-naked-sexy-oiled-girls-hot-wet-pussy
https://vk.com/@-200472768-gail-kim-s-pussy
https://vk.com/@-200484434-hot-naked-wwe-wome
https://vk.com/@-200472390-dating-an-ex-army-man
https://vk.com/@-200470801-myanmar-sexy-girl-porn-and-movies-free-downlode
https://vk.com/@-200472852-nude-women-with-large-buttsy
https://vk.com/@-200243520-really-petite-naked-women
https://vk.com/@-200483085-free-futurama-porn-movies
https://vk.com/@-200472497-young-thick-black-pussy-real
https://vk.com/@-200243793-sexy-young-teen-cheerleaders-nude
https://vk.com/@-200472497-how-long-does-rebound-dating-last
https://vk.com/@-200472929-scottish-sex-porn-meet-babes
https://vk.com/@-200470786-dubai-girl-xxx-porn-pic
https://vk.com/@-200484434-amateur-wife-with-boy
https://vk.com/@-200484434-example-of-a-first-message-online-dating
https://vk.com/@-200472447-legal-teen-no-titties-nude
https://vk.com/@-200472535-bengali-sex-fucking-big-ass
https://vk.com/@-200249362-rslogix-5000-hookup-test
https://vk.com/@-200484152-pnn-sex-girl-and-girl
https://vk.com/@-200472826-indonesian-girls-free-sex-pic
https://vk.com/@-200472581-rubbing-penis-head-on-pussy
https://vk.com/@-200484131-teens-sex-for-tuition
https://vk.com/@-200470786-sex-with-women-with-big-tits-gifs
https://vk.com/@-200472426-hot-teen-ass-licking
https://vk.com/@-200470786-online-dating-sites-for-losers
https://vk.com/@-200472517-first-time-hairy-teen-nudes
https://vk.com/@-200484348-naked-homemade-pics-auckland-girls
https://vk.com/@-200483260-single-black-ladies-for-dating
https://vk.com/@-200470844-free-black-porn-on-youtube
https://vk.com/@-200472912-tamilnadu-teenage-nude-sex-videos
https://vk.com/@-200249309-things-to-do-without-having-sex
https://vk.com/@-200470870-star-wars-asoka-tano-nude
https://vk.com/@-200484434-nude-coed-lesbians-with-strapons
https://vk.com/@-200472380-young-girl-porn-picture-video
https://vk.com/@-200483260-earth-science-lab-relative-dating-answer-key
https://vk.com/@-200484734-hillary-clinton-fuck-porno
https://vk.com/@-200472334-online-dating-site-horror-stories
https://vk.com/@-200470786-dating-nurses-in-riyadh
https://vk.com/@-200482844-black-women-naked-mastrubation

Separate

(abest, 25. 11. 2020 15:36)


As for me, I'd quit talking about himhe's rings inquire whether he even would like to speak with his son
https://divorceronline.com/california/california-divorce-online/


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »