Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rybářský řád

(bližší podmínky výkonu rybářského práva dle § 13, odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

 
Platné na revíru Horní Málek - 06 941 002 - od 1. srpna 2012
 
Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
 
I. Lov ryb
 
1) Při lovu na položenou, plavanou a muškařením smí být použit maximálně jeden návazec s jedním jednoháčkem. Při lovu přívlačí smí být použita nástraha s jedním jednoháčkem, dvojháčkem, nebo trojháčkem. Při lovu na přívlač, se smí použít jen háčky bez protihrotu.
 
2) Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci, nebo orgánům Policie České republiky.
 
3) Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe také rybářský řád s mapou revíru, vyprošťovač háčků, metr, podběrák s minimální délkou ramen 65 cm, nebo kruhový podběrák s průměrem minimálkě 55 cm a podložku pod ulovenou rybu. Podložkou se rozumí i kus igelitu, nebo plachty položené na měkkém podkladu jako tráva.
 
4) Lov ryb je povolen pouze z vyznačených a očíslovaných míst. Místa jsou vyznačena v terénu, nebo na mapě.

5) Při lovu na rybičku smí být použity pouze nástražní rybičky uloveny ve stejném revíru. Jako nástražní rybičku lze použít pouze perlína ostrobřichého, plotici obecnou a hrouzka obecného. Přísně se zakazuje použití nástražních rybiček zakoupených, nebo ulovených v jiném revíru, obzvláště pak jiných než uvedených povolených druhů.
 
 
II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru
 
1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.
 
2) Nejmenší lovné a horní míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
 
kapr obecný (šupinatý) - 40-65 cm
lín obecný - 30-45 cm
candát obecný - 50 cm
sumec velký - 70 cm
štika obecná - 60 cm
úhoř říční - 60 cm
amur bílý - 60 cm
okoun říční - 20 cm
 
 
III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru
 
Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin (letní čas)
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin (letní čas)
 
 
IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru
 
1) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:
candát obecný (Stizostedion lucioperca),
sumec velký (Silurus glanis),
štika obecná (Esox lucius).
 
2) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).
 
3) Lov dravců a čeřínkování je zakázané od 1. ledna do 15. června

4) Celoročně je hájen kapr obecný (lysec, řádkový, hladký). Tyto ryby jsou do revíru vysazeny za účelem získání generačních ryb, proto s nimi při ulovení zacházejte maximálně opatrně a co nejdříve navraťte do revíru. 

 
V. Přisvojení úlovků a jejich evidence
 
1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které
a) nedosahují nejmenší a nebo přesahují horní lovné míry,
b) byly uloveny v době hájení, nebo
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.
 
2) Přisvojení úlovků
a) V jednom dni si smí osoba provádějící lov ponechat jeden kus kapra(šupinatého), štiky, candáta, amura, tři kusy lína a maximálně 10 kusů okouna.
b) Za jeden kalendářní rok si smí osoba provádějící lov ponechat maximálně 25 kusů kapra (šupinatého), štiky, candáta, amura, nebo jejich kombinaci a dále 25 kusů lína a maximálně 50 kusů okouna.
 
3) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu na revír Horní Málek, do které uvede datum, číslo revíru, lovné místo, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojeného kapra (šupinatého), štiku, candáta, sumce, amura, nebo lína zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

4) Při ulovení sumečka amerického, či karase stříbřitého se doporučuje nevracet tyto ryby zpět do revíru.
 
 
VI. Osoba provádějící lov je povinna
 
a) mít při lovu rybářský řád s mapou revíru, vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb, podložku pod ryby (Podložkou se rozumí i kus igelitu, nebo plachty položené na měkkém podkladu jako tráva.), podběrák s minimální délkou ramen 65 cm, nebo kruhový podběrák s průměrem minimálně 55 cm
 
b) zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na rybářském revíru datum lovu, číslo revíru a číslo lovného místa,
 
c) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v povolence k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru, nebo v dalším dnu,
 
d) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v povolence k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,
 
e) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků),

f) neprodleně nahlásit (nejlépe telefonicky) uživateli revíru, nebo hospodáři neobvyklé události, jako úhyn ryb, poškození zeleně, vznik černé skládky v okolí revíru, nebo osoby podezřelé z pytláctví, či znečišťování revíru.
 
 
VII. Chování při lovu
 
1) Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem.
 
2) Zakazuje se jakékoliv poškozování přírody, zeleně kolem revíru, včetně vodních rostlin a rozdělávání ohně. Lov mimo vyznačená lovná místa se považuje za poškozování přírody a okolí revíru.
 
3) Dále se zakazuje poškozování zařízení revíru obzvláště zařízení sloužících k manipulaci s vodou.
 
 
VIII. Zacházení s ulovenými rybami
 
1) Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). V případě nutné manipulace s rybou na břehu je rybář povinen použít pod rybu podložku.
 
2) Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.
 
 
IX. Uchovávání ulovených ryb
 
1) Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku, nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.
 
 
X. Oprávnění rybářské stráže
 
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
 
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon

b) požadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
 
c) zadržet
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
 
Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.
 
 
XI. Další ustanovení
 
Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru Horní Málek - 06 941 002. Problematika tímto řádem neupravená se řídí zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, a jeho prováděcí vyhláškou.
 
 
XII. Odejmutí povolenky
 
Za jakékoliv porušení těchto pravidel, může uživatel revíru odejmout povolenku bez náhrady a to až do konce její platnosti. V případě opakovaného, nebo zvlášť hrubého porušení těchto pravidel má uživatel revíru právo nevydat povolenku osobě, která se tímto způsobem provinila.

Za zvlášť hrubé porušení se považuje ponechání si ryb v rozporu s tímto rybářským řádem, poškozování zeleně, znečišťování vody a okolí revíru, či hrubé zacházení s ulovenou rybou.
 
O odejmutí povolenky rozhoduje pouze uživatel revíru a proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Na vydání povolenky není žádný právní nárok a o jejím vydání rozhoduje pouze uživatel revíru.
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

How to disable pm?

(belleCalry, 9. 12. 2020 2:08)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable a pm?

buy cheapest Sildalis 100 online shop without pres

(ordemoelodA, 3. 12. 2020 0:29)

https://careers.swissre.com/search/?q=kan%20man%20k%C3%B6pa%20viagra%20i%20polen.%20apotek%20hjorten%20online.%20k%C3%B6pa%20%F0%9F%8D%96%F0%9F%A7%B4%F0%9F%8C%81%20www.LemonaidHealth.shop%20%F0%9F%8C%81%F0%9F%A7%B4%F0%9F%8D%96%20viagra%20i%20london.%20billigare%20alternativ%20till%20viagra
https://jobs.yara.com/search/?q=k%C3%B6pa%20viagra%20p%C3%A5%20apotek.%20%C3%B6ppna%20ett%20apotek.%20viagra%20%F0%9F%94%A8%E2%A3%91%E2%98%B0%20www.ZavaMed.store%20%E2%98%B0%E2%A3%91%F0%9F%94%A8%20best%C3%A4lla%20storbritannien

Good morning

(variabledrive.ru AFJ91, 30. 11. 2020 23:05)

What do you think about this site? https://variabledrive.ru/preobrazovatel-chastoty-omega-2/
I think it is great!!!

lanyimpopyquigualcuh

(Juliobiany, 29. 11. 2020 11:16)

https://vk.com/@-200472826-teen-dark-magician-xxx-cosplay
https://vk.com/@-200472924-nude-porn-female-hd
https://vk.com/@-200250946-naked-girls-medical-examination
https://vk.com/@-200482874-what-does-it-mean-to-have-a-dream-about-dating-a-celebrity
https://vk.com/@-200472461-caribbean-nude-black-women
https://vk.com/@-200470966-private-pictures-ebony-nude
https://vk.com/@-200482773-porno-picture-lilian-garcia
https://vk.com/@-200472817-sri-lankan-pron-stars
https://vk.com/@-200484152-porn-teen-couple-shower
https://vk.com/@-200472517-tamil-girl-pussy-pics
https://vk.com/@-200470882-hot-sexy-aunty-photos
https://vk.com/@-200470944-naked-sexy-oiled-girls-hot-wet-pussy
https://vk.com/@-200472768-gail-kim-s-pussy
https://vk.com/@-200484434-hot-naked-wwe-wome
https://vk.com/@-200472390-dating-an-ex-army-man
https://vk.com/@-200470801-myanmar-sexy-girl-porn-and-movies-free-downlode
https://vk.com/@-200472852-nude-women-with-large-buttsy
https://vk.com/@-200243520-really-petite-naked-women
https://vk.com/@-200483085-free-futurama-porn-movies
https://vk.com/@-200472497-young-thick-black-pussy-real
https://vk.com/@-200243793-sexy-young-teen-cheerleaders-nude
https://vk.com/@-200472497-how-long-does-rebound-dating-last
https://vk.com/@-200472929-scottish-sex-porn-meet-babes
https://vk.com/@-200470786-dubai-girl-xxx-porn-pic
https://vk.com/@-200484434-amateur-wife-with-boy
https://vk.com/@-200484434-example-of-a-first-message-online-dating
https://vk.com/@-200472447-legal-teen-no-titties-nude
https://vk.com/@-200472535-bengali-sex-fucking-big-ass
https://vk.com/@-200249362-rslogix-5000-hookup-test
https://vk.com/@-200484152-pnn-sex-girl-and-girl
https://vk.com/@-200472826-indonesian-girls-free-sex-pic
https://vk.com/@-200472581-rubbing-penis-head-on-pussy
https://vk.com/@-200484131-teens-sex-for-tuition
https://vk.com/@-200470786-sex-with-women-with-big-tits-gifs
https://vk.com/@-200472426-hot-teen-ass-licking
https://vk.com/@-200470786-online-dating-sites-for-losers
https://vk.com/@-200472517-first-time-hairy-teen-nudes
https://vk.com/@-200484348-naked-homemade-pics-auckland-girls
https://vk.com/@-200483260-single-black-ladies-for-dating
https://vk.com/@-200470844-free-black-porn-on-youtube
https://vk.com/@-200472912-tamilnadu-teenage-nude-sex-videos
https://vk.com/@-200249309-things-to-do-without-having-sex
https://vk.com/@-200470870-star-wars-asoka-tano-nude
https://vk.com/@-200484434-nude-coed-lesbians-with-strapons
https://vk.com/@-200472380-young-girl-porn-picture-video
https://vk.com/@-200483260-earth-science-lab-relative-dating-answer-key
https://vk.com/@-200484734-hillary-clinton-fuck-porno
https://vk.com/@-200472334-online-dating-site-horror-stories
https://vk.com/@-200470786-dating-nurses-in-riyadh
https://vk.com/@-200482844-black-women-naked-mastrubation

Separate

(abest, 25. 11. 2020 15:36)


As for me, I'd quit talking about himhe's rings inquire whether he even would like to speak with his son
https://divorceronline.com/california/california-divorce-online/

XEvil 5.0 bypass ReCaptcha - 2 a ReCaptcha-3

(amasha.tixonovvas8420zk, 22. 11. 2020 12:59)

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 19.0 + XEvil 5.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 12000 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 5.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

Hi! Only from 18+!

(SandraElden, 13. 11. 2020 5:30)

Here loveawake.ru you are waiting for interesting Dating only for adults!

Which your favorite record label? I like MojoHeadz.

(ventionvitY, 10. 11. 2020 11:48)

I like MojoHeadz. https://www.twitch.tv/mojoheadz Experimentation is something MOJOHEADZ Records, thrives on. Although primarily recognised as a dubstep music brand, Mojo Headz refuses to stick within the template that comes with that.Check this reviews!!

abeeysi.se

(abeeysi.se, 7. 11. 2020 1:51)


Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also create comment due to this good post. https://abeeysi.se/music/cervera-presentkort-online.php cervera presentkort online

linn ahlborg flashback aperca.se

(aperca.se, 6. 11. 2020 6:09)


Hi everyone, it's my first pay a visit at this site, and piece of writing is genuinely fruitful for me, keep up posting such articles. emti.aperca.se/map7.php linn ahlborg flashback

lanba.se hepatit b vaccin kostnad

(lanba.se hepatit b vaccin kostnad, 5. 11. 2020 7:23)


Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same results. hepatit b vaccin kostnad lanba.se/map4.php

köpa kopi luwak sverige aperca.se

(aperca.se, 4. 11. 2020 17:46)


After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve four emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Thanks! tege.aperca.se/map8.php köpa kopi luwak sverige

svart fläck på tungan munhea.se

(munhea.se, 4. 11. 2020 9:37)


Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that make the most significant changes. Thanks a lot for sharing! niwar.munhea.se/map9.php svart fläck på tungan

otertbe.se aide pour femme enceinte

(otertbe.se aide pour femme enceinte, 4. 11. 2020 5:04)


Hi I am so thrilled I found your blog, I really found you by accident, while I was researching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don't have time to read it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great work. aide pour femme enceinte otertbe.se/map20.php

flat tummy tea sverige aperca.se

(aperca.se, 2. 11. 2020 23:55)


Keep on working, great job! reipr.aperca.se/map2.php flat tummy tea sverige

slingor lГҐngt hГҐr munhea.se

(munhea.se, 2. 11. 2020 21:24)


Incredible! This blog looks just like my old one! It's on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors! skywe.munhea.se/map10.php slingor lГҐngt hГҐr

probduo.se

(probduo.se, 2. 11. 2020 14:00)


As the admin of this site is working, no question very soon it will be renowned, due to its quality contents. probduo.se/map5.php bygga naglar malmö

dehllap.se

(dehllap.se, 2. 11. 2020 3:47)


Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon! dehllap.se/map30.php tt motor ljusdal

oratrg.se

(oratrg.se, 1. 11. 2020 11:52)


I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web page is really pleasant. oratrg.se/map30.php peugeot 208 bagageutrymme

inget socker diet munhea.se

(munhea.se, 1. 11. 2020 8:33)


Nice post. I was checking continuously this blog and I'm inspired! Extremely helpful info specially the final part :) I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a long time. Thanks and best of luck. tuta.munhea.se/map8.php inget socker diet


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující »