Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rybářský řád

(bližší podmínky výkonu rybářského práva dle § 13, odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

 
Platné na revíru Horní Málek - 06 941 002 - od 1. srpna 2012
 
Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
 
I. Lov ryb
 
1) Při lovu na položenou, plavanou a muškařením smí být použit maximálně jeden návazec s jedním jednoháčkem. Při lovu přívlačí smí být použita nástraha s jedním jednoháčkem, dvojháčkem, nebo trojháčkem. Při lovu na přívlač, se smí použít jen háčky bez protihrotu.
 
2) Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci, nebo orgánům Policie České republiky.
 
3) Při lovu je osoba provádějící lov povinna mít u sebe také rybářský řád s mapou revíru, vyprošťovač háčků, metr, podběrák s minimální délkou ramen 65 cm, nebo kruhový podběrák s průměrem minimálkě 55 cm a podložku pod ulovenou rybu. Podložkou se rozumí i kus igelitu, nebo plachty položené na měkkém podkladu jako tráva.
 
4) Lov ryb je povolen pouze z vyznačených a očíslovaných míst. Místa jsou vyznačena v terénu, nebo na mapě.

5) Při lovu na rybičku smí být použity pouze nástražní rybičky uloveny ve stejném revíru. Jako nástražní rybičku lze použít pouze perlína ostrobřichého, plotici obecnou a hrouzka obecného. Přísně se zakazuje použití nástražních rybiček zakoupených, nebo ulovených v jiném revíru, obzvláště pak jiných než uvedených povolených druhů.
 
 
II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru
 
1) Délka ryby se měří od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.
 
2) Nejmenší lovné a horní míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
 
kapr obecný (šupinatý) - 40-65 cm
lín obecný - 30-45 cm
candát obecný - 50 cm
sumec velký - 70 cm
štika obecná - 60 cm
úhoř říční - 60 cm
amur bílý - 60 cm
okoun říční - 20 cm
 
 
III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce v rybářském revíru
 
Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,
b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin
c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin (letní čas)
d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin (letní čas)
 
 
IV. Doby hájení ryb v rybářském revíru
 
1) Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:
candát obecný (Stizostedion lucioperca),
sumec velký (Silurus glanis),
štika obecná (Esox lucius).
 
2) Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla).
 
3) Lov dravců a čeřínkování je zakázané od 1. ledna do 15. června

4) Celoročně je hájen kapr obecný (lysec, řádkový, hladký). Tyto ryby jsou do revíru vysazeny za účelem získání generačních ryb, proto s nimi při ulovení zacházejte maximálně opatrně a co nejdříve navraťte do revíru. 

 
V. Přisvojení úlovků a jejich evidence
 
1) Ulovené ryby v rybářském revíru, které
a) nedosahují nejmenší a nebo přesahují horní lovné míry,
b) byly uloveny v době hájení, nebo
c) jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů,
musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.
 
2) Přisvojení úlovků
a) V jednom dni si smí osoba provádějící lov ponechat jeden kus kapra(šupinatého), štiky, candáta, amura, tři kusy lína a maximálně 10 kusů okouna.
b) Za jeden kalendářní rok si smí osoba provádějící lov ponechat maximálně 25 kusů kapra (šupinatého), štiky, candáta, amura, nebo jejich kombinaci a dále 25 kusů lína a maximálně 50 kusů okouna.
 
3) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu na revír Horní Málek, do které uvede datum, číslo revíru, lovné místo, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojeného kapra (šupinatého), štiku, candáta, sumce, amura, nebo lína zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

4) Při ulovení sumečka amerického, či karase stříbřitého se doporučuje nevracet tyto ryby zpět do revíru.
 
 
VI. Osoba provádějící lov je povinna
 
a) mít při lovu rybářský řád s mapou revíru, vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb, podložku pod ryby (Podložkou se rozumí i kus igelitu, nebo plachty položené na měkkém podkladu jako tráva.), podběrák s minimální délkou ramen 65 cm, nebo kruhový podběrák s průměrem minimálně 55 cm
 
b) zapsat nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na rybářském revíru datum lovu, číslo revíru a číslo lovného místa,
 
c) pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v povolence k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru, nebo v dalším dnu,
 
d) po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky v povolence k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek). Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě,
 
e) umožnit rybářské stráži zápis o provedené kontrole do povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků),

f) neprodleně nahlásit (nejlépe telefonicky) uživateli revíru, nebo hospodáři neobvyklé události, jako úhyn ryb, poškození zeleně, vznik černé skládky v okolí revíru, nebo osoby podezřelé z pytláctví, či znečišťování revíru.
 
 
VII. Chování při lovu
 
1) Po příchodu k místu lovu prohlédne osoba provádějící lov místo, z něhož hodlá lovit. Pokud je znečištěno odpadky, před zahájením lovu ryb je uklidí. Osoba provádějící lov je povinna udržovat na místě pořádek a po skončení lovu případné odpadky po sobě uklidit. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody. Za hrubé porušení tohoto ustanovení je považováno, pokud by osoba provádějící lov ryb takto zacházela se skleněným odpadem.
 
2) Zakazuje se jakékoliv poškozování přírody, zeleně kolem revíru, včetně vodních rostlin a rozdělávání ohně. Lov mimo vyznačená lovná místa se považuje za poškozování přírody a okolí revíru.
 
3) Dále se zakazuje poškozování zařízení revíru obzvláště zařízení sloužících k manipulaci s vodou.
 
 
VIII. Zacházení s ulovenými rybami
 
1) Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). V případě nutné manipulace s rybou na břehu je rybář povinen použít pod rybu podložku.
 
2) Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetnutím žaberních oblouků nebo přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.
 
 
IX. Uchovávání ulovených ryb
 
1) Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku, nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.
 
 
X. Oprávnění rybářské stráže
 
Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
 
a) kontrolovat
1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon

b) požadovat
1. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
 
c) zadržet
1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
 
Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna
a) nosit služební odznak na viditelném místě,
b) prokazovat se průkazem rybářské stráže,
c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto zákonem,
d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,
e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky.
 
 
XI. Další ustanovení
 
Jednotlivá ustanovení Rybářského řádu se považují i za bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru Horní Málek - 06 941 002. Problematika tímto řádem neupravená se řídí zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, a jeho prováděcí vyhláškou.
 
 
XII. Odejmutí povolenky
 
Za jakékoliv porušení těchto pravidel, může uživatel revíru odejmout povolenku bez náhrady a to až do konce její platnosti. V případě opakovaného, nebo zvlášť hrubého porušení těchto pravidel má uživatel revíru právo nevydat povolenku osobě, která se tímto způsobem provinila.

Za zvlášť hrubé porušení se považuje ponechání si ryb v rozporu s tímto rybářským řádem, poškozování zeleně, znečišťování vody a okolí revíru, či hrubé zacházení s ulovenou rybou.
 
O odejmutí povolenky rozhoduje pouze uživatel revíru a proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Na vydání povolenky není žádný právní nárok a o jejím vydání rozhoduje pouze uživatel revíru.
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

otertbe.se

(otertbe.se, 15. 10. 2020 17:35)


An outstanding share! I've just forwarded this onto a friend who had been conducting a little research on this. And he in fact bought me lunch because I discovered it for him... lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this subject here on your web page. otertbe.se/map10.php cysta på sköldkörteln symtom

panilul.se

(panilul.se, 15. 10. 2020 6:14)


Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Many thanks panilul.se/map6.php vegansk pannacotta recept

värmedyna bil 12v munhea.se

(munhea.se, 14. 10. 2020 21:50)


obviously like your web site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to inform the reality nevertheless I will definitely come back again. riedu.munhea.se/map3.php värmedyna bil 12v

persdap.se

(persdap.se, 14. 10. 2020 15:40)


Excellent site you've got here.. It's hard to find high-quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you! Take care!! persdap.se/map14.php eget smör recept

probduo.se

(probduo.se, 14. 10. 2020 2:35)


Thank you a bunch for sharing this with all people you actually understand what you're speaking about! Bookmarked. Please additionally discuss with my site =). We may have a hyperlink exchange contract between us probduo.se/map26.php Г¶strogen p piller

övningar som gör dig längre aperca.se

(aperca.se, 14. 10. 2020 2:04)


Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely great. I actually like what you've acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can't wait to read much more from you. This is actually a terrific website. breed.aperca.se/map11.php övningar som gör dig längre

benmmdi.se

(benmmdi.se, 13. 10. 2020 12:12)


This post is truly a good one it helps new net viewers, who are wishing in favor of blogging. benmmdi.se/map28.php gravid uge for uge symptomer

menstruationslignende smerter gravid munhea.se

(munhea.se, 13. 10. 2020 1:58)


I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are incredible! Thanks! quiro.munhea.se/map4.php menstruationslignende smerter gravid

benmmdi.se

(benmmdi.se, 12. 10. 2020 10:37)


I am genuinely delighted to read this website posts which consists of tons of helpful facts, thanks for providing these statistics. benmmdi.se/map1.php potatis på olika sätt

oratrg.se

(oratrg.se, 12. 10. 2020 0:29)


What i don't understood is if truth be told how you are not really much more well-preferred than you might be right now. You are so intelligent. You know therefore significantly relating to this subject, produced me in my opinion consider it from so many various angles. Its like women and men don't seem to be fascinated except it is something to do with Girl gaga! Your personal stuffs excellent. At all times maintain it up! oratrg.se/map2.php cykla i stockholm

otertbe.se

(otertbe.se, 11. 10. 2020 8:37)


I'm truly enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work! otertbe.se/map14.php piercing Г¶rat helix

sista minuten kroatien munhea.se

(munhea.se, 11. 10. 2020 3:53)


Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for supplying this information. golaf.munhea.se/map2.php sista minuten kroatien

oratrg.se

(oratrg.se, 10. 10. 2020 19:20)


Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your next post thank you once again. oratrg.se/map28.php snygg jacka 2015

muffins med banan och choklad naoblal.se

(naoblal.se, 10. 10. 2020 8:24)


naturally like your website however you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the reality nevertheless I will surely come back again. naoblal.se/skin-care/muffins-med-banan-och-choklad.php muffins med banan och choklad

icakuriren tester matberedare naoblal.se

(naoblal.se, 9. 10. 2020 22:57)


Thanks for the marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you may be a great author. I will make sure to bookmark your blog and may come back down the road. I want to encourage one to continue your great work, have a nice weekend! luotwe.naoblal.se/useful-tips/icakuriren-tester-matberedare.php icakuriren tester matberedare

ömma bröst mens naoblal.se

(naoblal.se, 9. 10. 2020 5:28)


Saved as a favorite, I love your site! naoblal.se/decorations/oemma-broest-mens.php ömma bröst mens

algarve pizzeria malmö meny naoblal.se

(naoblal.se, 8. 10. 2020 18:05)


Nice blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol laruck.naoblal.se/music/algarve-pizzeria-malmoe-meny.php algarve pizzeria malmö meny

spahotell nära göteborg naoblal.se

(naoblal.se, 8. 10. 2020 1:19)


Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog! naoblal.se/travels/spahotell-naera-goeteborg.php spahotell nära göteborg

brunt udflГҐd gravid infoforwomen.be

(infoforwomen.be, 28. 9. 2020 12:54)


Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It's always helpful to read through content from other writers and use a little something from their sites. garne.infoforwomen.be/map21.php brunt udflГҐd gravid

Hi! Only from 18+!

(SandraElden, 11. 9. 2020 17:37)

This amazing loveawake.ru I've been seducing ladies on other sites for a long time and there are no problems here ))


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

následující »